ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566