สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 13/2567 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ :