สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 14/2567 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ :