สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 15/2567 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินแบบแขวน ปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ :